Jб to prostм furt nechбpu...


Ne, prostм to nejde. Nemщћu to poшбd pochopit. Nechбpu to a nabэvбm stбle silnмjљнho pшesvмdиenн, ћe to ani nikdy nepochopim. Nejen, ћe to nikdy nepochopim, ale ћe to vlastnм ani pochopit nedje. Jak mщћe nмkdo zakбzat pмstovбnн byliny? Jak nмkdo mщћe zakбzat pмstovat rostlinu, kterб se tisнce let pouћнvб jako lйk, jako povzbuzovaи? Jak mщћe nмkdo шнct, NE! - Vy nesmнte pмstovat, natoћ pak prodбvat (dбvat) KONOPН!

Chytбm se konopн, samozшejmм. Protoћe to je nejznбmмjљн a nejrozљншenмjљн a vstupuje инm dal vнce do podvмdomн VЉECH lidн. Snad vљichni slyљeli nмco o marihuanм, o tэ trбvм. Kdekdo jiћ vн, ћe se pomocн konopн dб lйиit vљechno moћnэ - a tady uћ vщbec nejde o to, co dбvaj v "na vlastnн oиi" nebo ne, protoћe se to objevuje v novinбch, objevuje se to normбlnм mezi lidma. Bavн se o tom i doktoшi (i kdyћ ti se vмtљinou drћн svejch chemickej tablet - svejch legбlnнch drog, svejch svinstev... ale nechci zobecтovat, to rozhodnм ne), dokonce i generace trochu starљн.

Tady ale nakonec stejnм vщbec nejde o to, jestli je konopн bщhvнjak lйиivй nebo jestli je to humus a jed. Tady jde o princip - jak si vщbec mщћe tohle nмkdo dovolit a pak jeљtм tvrdмt vљem tмm lidem, co tomu vмшн, ћe je to humus. Prбvм pшed sebou (a i v sobм :-)) mam nмjakй informace o GUARANМ. Slyљim o tom dneska poprvэ.

Jsou to podivnй tablety vyrobenй z guarany : stбle zelenйho popнnavйho keшe, kterэ pouћнvajн indiбni od doby, kdy jsou indiбny :-) prostм odjakћiva. Pнљe se tady (a musнm pшiznat, ћe i cosi cнtнm...), ћe je proti ъnavм a pro povzbuzenн. Иili snad nмjakб nбhraћka toho svinstva pervitinu? ( :-)))) Kaћdopбdnм je zde dбl psanэ, ћe se jednб o rostlinu, z kterй jsou vyrбbмny (funkиnн - a to je to, co se o dneљnнch "lйcнch" z chemickejch laboratoшн vщbec ani omylem a ani nбhodou nedб шнct) lйky na prщjem, nнzkэ tlak, chudokrevnost, migrйny a dalљн a dalљн... to je jenom namбtkou, co tady zrovna pшed sebou иtu.

Guarana je povolenб. Zatнm. Respektive nikdo o ni nevн, ani se ћбdnej blbec nevoћral a nenaљli mu ji v krvi, aby to na ni mohli svйst. Zatнm. Za dobu poslednнch nмkolika let jsme ale byli svмdky uћ nмkolika rщznэch zбkazщ - pшirozenэch vмcн. Prostм zбkaz a hotovo. Pokud mб иernэ trh takй svй lobby, pak jistм velmi ъиinnй.

Guarana je vysoce efektivnнm pшнrodnнm prostшedkem k povzbuzenн organizmu. a tak dбle. Je tady toho celkem dost a je to rozhodnм zajнmavэ. Zaиnem o tom mluvit a zakбћem si to... to by byl dobrej nбpad, ne? Kolik lidн to pouћнvб denodennм. Tмch je mnoho. Kolik lidн se pшed nмkolika mбlo lety lйиili pomocн LSD? Nechci to v ћбdnйm pшнpadм srovnбvat, jednб se samozшejmм o naprosto odliљnй vмci, nemluvм o nebezpeинch a sнle tмchto drog - шeknмte tмm lidem, co "berou" guaranu, ћe berou drogy... vysmмjн se vбm ... a indiбni? ty vбm шeknou, no a co dyќ vy zase jнte mrkev. Nic vнc, nic mнт.

Vљude jde o princip toho, ћe my nejenom pшнrodu niинme nevмdomky (vнcemйnм - dejme tomu, шeknмme vмdomky, nikoliv vљak cнlenм, ale za jistэm ekonomickэm pшнjmem), ale dokonce se snaћнme i vмdomм VYHUBIT rostliny jako je tшeba zmнnмnй konopн.
Jo, lнtam tady vod jednэ lбtky ke druhэ. Tнm chci naznaиit, ћe vљechno se tэkб vљeho a vљechno se tэkб vљech. Kaћdйho z nбs. Aby nбm totiћ jednou nebyl zakбzanэ i heшmбnek. Potom takй pшichбzн ъleva... takћe bacha... komunismus se o nмco podobnйho pokouљel a daшilo se mu. Byla jakбsi centrбlnн stбtnн absolutistickб medicнna. Pбni doktoшi a jejich zбzraиnй lйky, poинnaje i konиe penicilinem. Nмjakй pшнrodnн svinstvo - to je pшece blbost - eљtм byste naљli nмkde, lidi blбznivэ, houbiиky a mohlo by vбm dojнt, jak to vlastnм s timhle podivnym totalitnнm systйmem je.

Demokracie vrбtila znovu љanci pro tyto vмci. I kdyћ se o pшнrodм vщbec nemluvн ani jako o rovnocennйm partneru chemii (to, ћe pшнroda naљн syntйzu nмkolikanбsobnм pшevyљuje snad vщbe cpsбt nemusim...), pшece jenom to nenн zavrhovanэ a mб to jakousi љanci. Bohuћel, nмkterй vмci stбle zщstбvajн jaksi totalitnн. A dokonce se to s rozљiшovбnн straљidla evropskйho a americkйho socialismu rozљiшuje vљude. Takћe se vљechno zhorљuje a nмkteшн lidй se budou moћnб jeљtм divit, jestli se nedoиkajн zбkazu byliny, kterou se dennм lйин. Jenom proto, ћe je to vlastnм tvrdб droga!

Musim pшiznat, ћe mм tyhle vмci hodnм rozиilujou a rozиileje mм to, ћe se o tom nemщћu nikde normбlnм bavit, protoћe to lidi nepшнjimaj. Stejnм tak jako nмkdo nemб potшebu si vzнt na povzbuzenн guaranu (proи ћe jo?), jб taky ne - chtмl jsem to jenom vyzkouљet (ostatnм jako vљechno pшed tнm :-)))... prostм sem to zkusil. NO A CO? Dokonce sem se z toho ani neposral jako tisнce lidн po prvnн cigaretм, ani nepoblil jako miliony lidн dennм po alkoholu. Je mi fajn. A svмt je krбsnej. Chcete bejt v pohodм? - Ћerte co vбm nabнzн pшнroda, abych tak trochu parafrбzoval Timothy Learyho a jeho oblнbenй reklamnн slogany :-))

Berete pravidelnм kaћdej den Guaranu? Jo? Takћe jste zбvislэ? Co to melu? No, tak mщћete s tim skonиit...mщћete pшestat? A proи byste to dмlali? No, samozшejм, sakra, proи byste to dмlali!!!!

mucker


10.01.01 - 20:54

Используются технологии uCoz