Tento text napsal mщj kamarбd a nebojнm se шнci, ћe i uиitel... Иlovмk, s kterэm jsem jako z prvnнm vщbec mluvil o psychedelikбch, i kdyћ to bylo tшeba jen v tэ obecnмjљн formм. Иlovмk, kterэ denodennм a nejen mnм pшedvбdн, ћe se dб ћнt i jinak. Ћe se dб ћнt plnohodnotnej ћivot i bez ohledu na nбzory ostatnнch. Vљechno, co teп tady pнљu - pнљu bez nadsбzky a vбћnм, maksi :-)
S tнmto иlбnkem se vнcemйnм ztotoћтuju a moji reakci v podobм dalљнho иlбnku najdete tady; v podobм takovэho ucelenмjљнho rozboru tohoto иlбnku zase tady. Pшнjemnй иtenн.


Blбzni a lidй s duљevnн poruchou jsou normбlnмjљн neћ my


Tento nadpis se mщћe mnoha lidem zdбt jako nмco zcela fatбlnнho, nepшнpustnйho a urбћlivйho. Tak tмmto lidem nemбm co шнci. Pak jsou tu lidй, kteшн se nad tнmto pozastavн, ale ani se nad tнm nepozastavн a pokraиujн ve svйm pшedem danйm ћivotм. A pak je tu skupina lidн, kterб si шekne. Nмco na tom SAKRA je. Tak tмmto a i tмm pшedchozнm lidem se budu snaћit vysvмtlit jak to podle mne asi tak je.
Kaћdэ vн. Teda alespoт doufбm, ћe kaћdэ vн, ћe svмt na kterэ se dнvбme je jinэ neћ ho vidнme my. Skoro kaћdэ иlovмk se narodil s filtry, kterй pшevбdмjн vљe co vidнme, slyљнme, cнtнme (hmatovм i иichovм). Vљe se pak v mozku pшevбdн do obrazu takovйho, kterйmu bychom porozumnмli. Kaћdэ jistм vн, ћe kaћdэ jedinec vnнmб vмci troљinku jinak. Ale nemщћe to on sбm o sobм шнci, protoћe nemщћe porovnбvat. Takћe se vљichni skoro (aћ nмkdy na barvy) shodnou, ћe je to stejnэ. Vљe, co cнtнme a vidнme. Jsou ELEKTROchemickй reakce, je aћ zvlбљtnн, kdyћ je to tak, co bude s nбmi v budoucnosti. No, malinko jsem odbмhnul od tйmatu. Takћe, jsou lidй, kteшн tyto receptory a mozkovй filtry nemajн nebo je majн mбlo upevnмnй (jsou tedy svobodnмjљн :-)). Vnнmajн realitu a uћ nejsou иleny spoleиnosti. Lidй se na tyto lidi dнvajн jako na Blбzny a bщhvнcojeљtм. Jenћe pravda je jinб. Oni se na nбs mohou dнvat takй jako na blбzny... nebo tшeba jako na roboty, kteшн je obsluhujн. Proи si myslнte, ћe napшнklad autistй, kteшн jsou ponoшeni do svйho vlastnнho svмta majн tak obrovskй zornice? Jistм doktor vбm шekne, ћe majн zrychlenэ metabolismus, coћ mб za nбsledek ъplnм obyиejnou midriбzu zornic. Ale jб vнm, ћe je to sakra jinak. Ћe ћasnou nad svмtem a nad tнm co vidн.
Do podobnйho stavu se mщћeme dostat pomocн psychedelik. Tedy, abych to lйpe upшesnil pomocн LSD, kouzelnэch houbiиek (lysohlбvek) a jeљtм pomocн dalљнch lбtek jako je DOB, 2CB, PCP a jinй. Tyto lбtky majн za nбsledek, jak uћ jsem psal vэљe odbourбnн filtrщ. Akceleraci vnнmбnн, zpracovбnн vjemщ a tedy nбslednй myљlenн. Kdyћ jsem poprvй okusil zakбzanй ovoce (jeљtм dnes nevнm proи je ZAKБZANЙ), tak jsem nemohl uvмшit tomu vљemu. Vљechno se mi zdбlo jinй a pшesto stejnй. Zrak, jako bych ho mмl velэ ћivot zamlћenэ, se mi koneиnм vyиistil a jб si v hlavм probнral rщznй иiny иlovмka a spoleиnosti a bylo mi z toho zle. Po skonиenн toho vљeho ve mnм nмco poшбd utkvмlo. Vмdмl jsem, ћe uћ nemщћu bэt stejnэ jako pшedtнm. Za nмjakэ иas jsem opмt okusil zakбzanй ovoce (abych se pшesvмdиil, jestli je to tak opravdu, jestli se mi to nezdбlo) a co jsem zjistil mм zdrtilo. Zjistil jsem, ћe vљichni nosнme masku, ћe vљichni se bezsmyslu nмkam ћeneme. Ћe mi ani vlastnм neћijeme. My pшeћнvбme a dмlбme stбle nмco poшбd dokola abychom 1. namastili nмkomu kapsu; 2. dokбzali nмkomu jinйmu, ћe jsme nмco v ћivotм dokбzali a za 3. abychom pшeћili. Abychom nemuseli dмlat nмco jinйho...jako napшнklad najнt pravdu.
Mщj nбzor na to vљe je takovэ: Pшipadбm si tady v tэ spoleиnosti jako nмkde v kocourkovм. Co by mмlo bэt je jinak neћ je. Ћasnu nad zбkazem nмkterэch velmi prospмљnэch psychedelik a zase pшнpustnэch jedщ (kteшн zabнjejн miliony lidн roиnм) jako je napшнklad tabбk a dйmon Alkohol. Kaћdэ иlovмk by se mмl zastavit a шнci si: Co to sakra dмlбm? A sundat si ty klapky z oин a otмћe z nohou a koneиnм se probudit, protoћe uћ je naиase. Mмli bychom zmмnit nejdшнve sami sebe. Mмli bychom se nejdшнve prosadit sami v sobм a potom ve spoleиnosti. Pokud toto neuиinнme tak nikdy nebudeme tak љќastnн jak bychom љќastnн mohli bэt.

maKs


napsбno maKsem

Используются технологии uCoz