Daleko vнc neћ novэ rok, je tady novэ tэden

Monumentбlnн pшнchod novйho tisнciletн. Иasovйho ъseku, kterэ pravdмpodobnм nikdo z nбs neproћije. Stejnм tak jako to novй stoletн. Rok si vмtљinou uћijem vљichni, ale co nбm dбvб novэ rok? Vщbec nic, akorбt bezvэznamnou zmмnu poslednн nuly v letopoиtu na jedniиku. A jak poznamenal Ondшej Neff - chodcщm dбvб pшednost na pшechodech...
Daleko vнc pшiљel novэ tэden. Pondмlн. To sice jeљtм nebylo "pracovnн" - byl to svбtek. Svбtek, kterэ se pojн k novйmu roku a dбvб pшнleћitost vщbec slavit. Pak uћ je tu ale ъterэ a hurб do prбce. A ve stшedu hurб do љkoly. Najednou z niиehonic. Nмjakй novй tisнciletн a zmмna ћбdnб.
Zmмna je v nбs a ne v datumu. To, ћe si to uvмdomujeme prбvм pшi pшнchodu dalљнho roku je sice pмknэ, ale docela slabэ. To bychom si mмli uvмdomovat kaћdэ den. Vћdycky kdyћ se rбno probudнme: musнme nмco udмlat? nelнbilo se nбm vиera nмco? zmмтme to dnes! ћe to poиkб do zнtшka? ano, poиkб to taky do pшнљtйho roku - poиkб to do pшнљtнho tisнciletн.
Takћe jsme o pщlnoci pшivнtali novэ tэden. Novэ den takй, ale vмtљina z nбs (no, upшнmnм шeиeno z vбs) љla spбt, takћe novэ den fakticky zaиal aћ po probuzenн. A ten se s bolestн hlavy, nepшedvнdatelnэm chovбnн ћaludku a pшipomнnбmнm ostud ze vиera (z loni) moc mмnit (ani vнtat) nedб. To je ten zaибtek toho roku - probuzenн - narozenн kaћdйho z nбs.
Nic, co jsme budovali nenн ztraceno ani zapomenuto. Stejnм tak vљechno, co jsme zkazili, zniиili a neudмlali. Jsme poшбd stejnн a datum nбs neovlivтuje. Zбleћн proto jen na nбs, zda bude 31.12.2001 zase jenom vzpomнnбnн na promarnмnэ rok, kterэ se sklбdal z vнc jak tшн set promarnмnэch ибstн nebo to bude radost a oиekбvбnн na nadchбzejнcн soubor dnн a tэdnщ, kterй naplnнme myљlenkou...

02.01.2001 - 15:26

Используются технологии uCoz