UЋ JE ZASE VЉECHNO JINAK
03.01.2000 - 19:52

Vљechno je jinak a иlovмk to nemщћe nikomu шнct. Na svмtм je totiћ vљechno jinak, jenom ne sprбvnм. Proи doprdele spoleиnost uznбvб ten sviтskej chlast? Proи, kdyћ шeknu, ћe sem na silvestra nechlastal, se na mм vљichni dнvaj jak na vadnэho? A co kdybych jim teprv шek, ћe sem fetoval? Ћe sem si dal LSD? Nikdo ani nevн, co ty tшi pнsmena znamenaj, pro vљechny je to symbol toho nejhorљнho svinstva, kterэ je srovnatelnэ s heroinem a podobnм. Иlovмk se pomalu i stydн za to, ћe hulн. Ale kuшбci maj vљude zelenou!

Vљechno je prostм љpatnм. Byl jsem v klubu, kde byl kaћdej buпto "zfetovanej" nebo voћralej. Jak dopadli ty straљnэ blbэ feќбci? Ta lщza spoleиnosti? Ti, co zabнjej babiиky a okrбdaj vlastnн rodiиe. Ti, co propadaj ve љkole, ti, co neznaj lбsku, љtмstн, radost. Ti, co akorбt nмco ћerou, aby unikli pшed realitou a tvoшili si nмjakej lepљн svмt. Ti, co nechбpou zбsady spoшбdanэ spoleиnosti. Ti, co poшбd pшed nминm utнkajн, co neumн nic vyшeљit. Ti, co skonин jako vбgusovй na nбdraћн a co si dшнv nebo pozdмjљ zaиnou љlehat тбkэ svinstvo, kterэ je zabije - teda jestli uћ to dбvno nedмlaj. Tak jak tihle dopadli? DOBШE. Mбlokoho bolela jenom hlava. Vљichni se dostali zdravн a љќastnэ a STШНZLIVЭ domu. Byli schopni normбlnнho ъsudku, rozhodnм by je nepшejelo auto.
A jak dopadli ti normбlnн? Ti spoleиensky pшijatelnн. Ti, co se zfetovali alkoholem. Ti, co pбchli, potili se, blili, srali, slintali, prudili, padali, nevstбvali, pшestбvali dejchat. No, jak dopadli? Vodvezli je. Musela si pro nм pшijet sanitka. A teп v nemocnici bojujou o holej ћivot!!!

Nikdo z tмch feќбkщ takhle nedopad. To je prostм fakt. A nebylo to ani tim, ћe by byli nмjak pшehnanм inteligentnн a vмdмli pшesnм co dбvaj a co vod toho иekat. Naopak - (a to mм pшekvapilo pшedevљim, protoћe jsem to od tмch, co je uћ dlouhou dobu znam, neиekal) - mнchali vљechno moћnэ dohromady - nмkteшн dokonce i s chlastem. Ty na tom teda nebyli zrovna nejlнp. Pшiznбvбm, ale nikdo neskonиil љpatnм. Vypaшili se, doma se vyspali a byl klнdek. A co ti, co tam byli na йиku (extбsi)? Nic, mмli krбsnэ rбno, odeљli domu a mмli za sebou pмknou akci. Nic nerozbili, moc toho neutratili, neudмlali ћбdnэho prщsera. Vlastnм jo, udмlali toho nejvмtљнho prщsera: seћrali zakбzanй ovoce! Ovoce poznбnн - a mмli se rбdi a tancovali.

Na prvnн pohled od sebe rozeznбte иlovмka "na" alkoholu a иlovмka na extбsi. Tomu prvnнmu smrdн z huby. Mele nesmysly, шikбte mu, aby se vyspal. Neni schopnej pohybu. Neni schopnej koordinace a logickэho uvaћovбnн. Nemб pшedstavu o tom, kde je a co dмlб. Je sprostej, vulgбrnн a agresivnн (ano, nмkdy jsou vэjimky, ale takhle se chovб drtivб vмtљina). Je slizkej, smrdн, slintб, prskб. Kaћdou chvнli se mщћe poblejt nebo posrat.
Tomu druhэmu "svнtмj" oиi, mб ћнzeт. Mб vбs rбd, chce se s vбma bavit. Mele nesmysly, шнkбte mu, aby je шнkal dбl. Protoћe шнkб to, co vмtљina z nбs chce slyљet. Шнkб, jak nбs mб rбd a podobnм. Poшбd se pohybuje. Chce tancovat. Koordinuje veљkerй svй pohyby - mбlokdy se mu stane, ћe by pшнmo vyloћenм svou vinou jenom do nмkoho strиil. Normбlnм a logicky uvaћuje. Bez problйmщ. A jestli to nмdмlб - tak z pocitu, ћe k tomu nemб dщvod. Nмco шeљit - protoћe vљechno je skvмlэ. Je milej, sluљnej a mнrumilovnej. Slova vбlka, bitka a nenбvist ho niин. Je moћnб trochu spocenej, ale uvмdomuje si to, proto nenн problйm s tнm nмco dмlat. Nesmrdн, nenн slizkej, neslintб, trochu se kouљe, neprskб. V ћбdnym pшнpadм se v nejbliћљнm momentu jen tak nesloћн, nepobleje, neposere.
Tak co? Kdybyste mмli na vэbмr - Tak koho chcete? Feќбka nebo alkoholika?

Alkohol je nejvмtљн svinstvo. A kdo si to neuvмdomuje, љpatnм skonин. Nemмl by se rozhodnм zakazovat. Ale rozhodnм by proti nмmu mмla bejt vedena MINIMБLNМ tak nenбvistnб kampaт jako proti LSD, Extбsнm nebo tшeba v podstatм naprosto neљkodnй (v porovnбnн s alkoholem) marihuanм.
Takћe jestli je nмco ta "vstupnн brбna" do toho straљnэho svмta plnэho zбvisloti a pшedevљнm tэ SMRTI, tak je to alkohol! Tatнnkovй a maminky jsou "posranн strachy", aby si jejich potomek nбhodou nezahulil "tu trбvu" a neumшel. Ale tatнnek klidnм nabнdne svэmu synovi pivo a kdyћ pшijde poprvэ v nбladм, tak pшimhouшн i oko. Aћ mu jednou pojede dбvat vмnec na hшbitov, protoћe jeho synбиek se vyhnul "drogбm" alkoholem, moћnб si bude pшбt, aby si radмji bral obиas tripa neћ vodku.
Alkohol je humus. Ano, ale stejnм je vљechno jenom o inteligenci konzumenta. Miliуny lidн pijou a nic jim nenн. Bolн je hlava a hotovo. Uћijou si s partou lidн veselej veиer a je klid. Nikdo neumнrб, nikdo nikoho nevraћнd, nikdo nikoho neokrбdб. Prostм pohoda. Protoћe ti lidi vмdн, ћe kdyћ si daj pбtэ pivo a pбtэho panбka, ћe jim to klidnм mщћe staиit. A ћe je pohodiиka.
Miliony lidн hulej trбvu. Uћijou si s partou lidн veselj veиer a je klid. Nikdo neumнrб, nikdo nikoho nevraћdн, nikdo nikoho neokrбdб. Vљichni se smмjou. Prostм pohoda. Prostм ti lidi vмdн, ћe kdyћ si daj za tejden jednoho, dva jointy, ћe jim to klidnм staин. A ћe je pohodiиka.
Miliony lidн berou extбse... miliony lidн berou LSD... miliony lidн berou pervitin... miliony lidн berou bщhvнco... a ... miliardy lidн berou lйky. Chemickэ svinstvo, kterэ jim zpщsobн vнc problйmщ neћ vylйин (viz pшнbalovэ letбk :-)). Kaћdб babiиka vн, ћe heшmбnek toho vylйин vнc neћ penicilin (aќ uћ z hlediska prevence nebo pшнmo lйиenн). Ale NIKDO nevн, ћe konopн je taky rostlina, taky pшнroda. A LSD? Ano, chemie. Ale v pшнrodм najdete houbiиky, kterй jsou s LSD velmi pшнbuznй. A ћe LSD nenн lйk? A proиpak se tak hojnм v padesбtэch a љedesбtэch letech jako lйk ЪSPМЉNМ pouћнval?
Tohle se prostм MUSН zmмnit! V tom pшece nechceme ћнt!!! A nebo ano?

Myslete, lidi! Љpatnэ zбkon je prostм љpatnэ zбkon a nikdo nemщћe chtнt, abyste ho dodrћovali. Jak se poznб љpatnэ zбkon? O tom, zase nмkdy pшнљtм... :-) Kaћdopбdnм - radмji vљichni berte LSD neћ abyste chlastali!

Proи je tohle vљechno, co je tady napsanэ љpatnм? Proи je udнlenн dobrэch rad trestnй?

mucker
03.01.2000 - 20:31

Используются технологии uCoz