A co dмti majн si kde hrбt?


Koneиnм jsem se po dlouhй dobм odhlodlal napsat nмco konkrбtnнho. Nмco s konkrйtnн pointou. Je to vlastnм reakce na иlбnek - ъvahu, kterou sem dostal mailem. Prбvм jsem to doиet a aи s pointou, myљlenkou a vщbec vlastnм vљнm souhlasнm, tak bych jeљtм nмco rбd doplnil.
Kaћdэ ani zdaleka nevн, ћe svмt je jinэ neћ ho vnнmбme my. A mщћeme o tom i diskutovat. Svмt je totiћ takovэ jakэ si ho vytvoшнme. Svou realitu si budujeme - aќ uћ na zбkladм spoleиenskэch standartщ nebo prostм na nмjakйm svйm zбkladм. A pak v rбmci urиitйho (velkйho) omezenн prezentujeme svй nбzory, kdy se hбdбme o prkotiny, na jejichћ pohled se rщznн naљe nбzory. Svмt je takovэ jakэ ho vnнmбme a zбleћн jenom na nбs, jestli jsme k tмm vjemщm slepн a nevљнmavн. Je jenom na nбs, jestli ten ћivot proћнvбme (t.j. vychutnбvбme si kaћdэ jeho krok nebo kaћdou situaci, kaћdэ den, kaћdou minutu! a neиekбme na novэ milenium s nadмjн, ћe se nмco zmмnн...).
Maks se zmiтuje o blбznech a lidech s mentбlnн vadou - poruchou. Tito lidй majн takй vlastnн realitu. A v podstatм nikdo z nбs nevн, co vlastnм vidн, co cнtн a co proћнvajн. Majн realitu, kterй vмшн, a tak to prostм je realita! Ale myslнm si, ћe jeљtм typiиtмjљнm pшнkladem jsou dмti (moћnб i staшн lidй, ale to je hodnм diskutabilnн). Dмti, kterй si teprve svщj pohled na svмt vytvбшejн, dмti, kterэm se jejich receptory, filtry a smysly vyvнjejн. Tedy - nemajн jeљtм zaћitou tu vљeobecnм pшijнmanou realitu - tu spoleиenskou fantazii... Vмшн vмcem, kterэm bychom tшeba nevмшili (napшнklad straљidla). Proиpak jim vмшн? Protoћe vidн vмci, kterй my nevidнme, protoћe slyљн zvuky, kterэ my neslyљнme... Ne! Pozor - kterэch si nevљнmбme, kterй nevnнmйme a kterй ne pro ћн vб me!
Zkuste se nмkdy rбno aћ pщjdete do љkoly a do prбce - prostм cestou, kterou vykonбvбte kaћdэ den a kterб je vбm notoricky znбmб - zkuste poшбdnм zvednout hlavu a opravdu otevшнt oиi. Vљнmat si tмch vмcн, co jsou kolem vбs. Stromy, barбky, chodnнky, trбvnнky, odpadkovэ koљe, popelnice - vљechno mб svoji barvu, vљechno mб svuj styl. Vљechno je tam kaћdэ den uћ tшeba po nмkolik let. Vљimnмte si toho, jak je to vљechno zvlбљtnн. Proћнvejte vљechny svй vjemy.
Dмti si vљeho vљнmajн. Pamatujou si vмci, kterэ si my nepamatujem. Vidн malй, nicotnй pohyby, kterй my nevidнme... vљimnou si kaћdэ beruљky, kterб je tшeba na chodnнku v lйtм a kterou my normбlnм v klidu zaљlбpneme. V pohodм... Oni se zastavн a sledujн. PROЋНVAJН! A pak jdou dбl a zase objevн nмco novэho. A my jim nadбvбme (no, jб teda pшнmo ne :-)) - jejich milй maminky, kterй je vyzvedly ze љkolky, protoћe na nм nemajн иas - tak je pщjиujн jinejm... tak tyhle jejich mбmy jim nadбvaj, aќ nezdrћujou, neni иas... musнme se pшece nмkam hnбt, musнme si budovat svou image, musнme furt nмco dмlat. Kйћ i my vљichni bychom mмli tu schopnost ze zastavit a podнvat se. PROЋНT!
Ale ne! To pшece nejde, nмkdo by nбs moh vidмt, jak si nмco prohlнћнme. Byli bychom terиem posmмchu nebo pohrdavэch pшipomнnek okolн. Loutky, masky, figurky a herci a hereиky by se na nбs podнvali a шekli by nмco o nezodpovмdnэch lidech, co nemajн schopnost a snahu se zaиlenit do spoleиnosti a budovat spoleиnэ balho. Hovno! Budovat akorбt leћ a scйnбш, krбst, lhбt, oblbovat a snaћit se skrэt svoje jб - snaћнt se skrэt svoje pocity - svoje vjemy - zapшнt PROЋНVБNН!
Spoleиnost by si na nбs ukazovala, pшece a to nejde. "CO BY NA TOC ШEKLI LIDI?" Co by na to шekli, ti vљichni kolo, kteшн kolem nбs budujн dusno. Aќ si na to шeknou co chtмj. Je to jejich omezenost a omezili (a omezujн) se sami. A na nбs - na mм a na ty dмti a na toho blбzna a toho "postiћenэho" (postiћenэho pravdou a realitou) - si ukazujн jako na lidi, co se chtмjн furt jenom nмиim liљit, co se snaћн boшit to, co oni tak pracnм budujн. A... a majн vlastnм pravdu... opravdu bych s radostн zboural vљechno to, co se tady vybudovalo, opravdu bych rбd zniиil svмt pшetvбшky, lћi a nenбvisti! Nenбvisti, nevraћivosti a zбvisti. A zбvisti a zбvisti a blbosti a blbosti a...
No, kaћdopбdnм teп musim jнt napsat slohovku, aby ze mм spoleиnost mмla pilnйho studenta, chytrйho иlovмka, kterэ bude moci dбl budovat ten krбsnej svмt. No, a aby taky lidi neшekli, ћe sem blbej. Aby neшekli, ћe sem feќбk. Abych nemusel rozplakat svoje rodiиe mэm vysvмdиenнm. ... no, hlavnм, abych tim nerozbreиel sebe! Abych si sбm dokбzal, ћe se schopnej to napsat! Neћijete pro druhй, ale pro sebe - a ten kdo ne, dбvб ostatnнm svщj ћivot. To nejcennмjљн, co mб. To, co se nikdy nikomu druhэmu nesmн dostat do rukou.

Jo, a pamatujte si jednu vмc: SVМT JE KRБSNEJ - i kdyћ tohle vypadб jako bych si stмћoval, ћiju moc rбd a jsem љќastnej. Jsem љќastnej, ћe zrovna dмlam, co dмlam, ћe mщћu bejt tam, kde sem. A ћe mщћu poznбvat svмt kolem sebe. I kdyћ neni zrovna pшirozenej.

A tak se s heslem Proћнvejte kaћdэ svщj ъsmмv i slzu pro dneљek louинm :-)

9.1.2001 - 20:06

Используются технологии uCoz